Jaskyniarsky klub SPELEO TURIEC je dobrovoľným občianskym združením, ktorého predmetom činnosti je záujem o kras a  speleológiu ako i nekrasové podzemie.
Pôsobí predovšetkým v oblasti Turca. Činnosť ST môže prebiehať aj na ostatnom území Slovenskej republiky a v zahraničí, pričom ST rešpektuje pracovné záujmy ostatných oblastných speleologických skupín a klubov.

Poslaním ST je najmä poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať a chrániť krasové javy, rôznymi formami ich približovať verejnosti, získavať a vzdelávať záujemcov o speleológiu.

Máme ambíciu príležitostne usporadúvať semináre, prednášky, diskusie a iné vhodné osvetové akcie. Taktiež spolupracovať s vedeckými a  pracoviskami a školami, spolupracovať so Správou slovenských jaskýň, Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a Slovenským národným múzeom v Martine, ďalšími speleologickými organizáciami a inštitúciami doma i v zahraničí,

Svojou činnosťou sa aktívne podieľame na ochrane prírody a životného prostredia.