Správa o činnosti jaskyniarskeho klubu SPELEO Turiec v roku 2010

Členovia jaskyniarskeho klubu Speleo Turiec zorganizovali v roku 2010 celkom 123 pracovných a povrchových prieskumných akcií.
Činnosť skupiny, zloženej z členov : Ľubomír Ballo, Ján Šparec, Ivana Šparcová, Miroslav Kardoš, Pavol Kardoš, Ľubomír Fekete.
V masíve Štrochov, Gaderská dolina bolo nájdené prepadlisko, počas 5 pracovných akcii sa podarilo, preniknúť do hĺbky cca – 20 m, dĺžka chodieb 40 m, jaskyňa nebola doposiaľ zameraná, je rozsadlinového typu z množstvom sintrových nátekov. V uvedenej lokalite vytipované na sondovanie dve ďalšie miesta z prievanom , otvory zamerané GPS.
Ďalšie ťažisko prác je v Jasenskej doline, kde v jaskyni Tisové sa postúpilo v smere prievanu, čo do dĺžky ako aj hĺbky. Necelých 200 m od jaskyne boli nájdené 3 vytopené miesta, v jednom sa sondovalo, otvor o priemere 50 cm, klesá kolmo do hĺbky je vyplnený lístím a skalami. Na uvedenej lokalite boli počas roka 2010, 3 pracovné a jedna povrchová akcia.
Lokalita Lučené v Belianskej doline. Južne od vyvieračky sa uskutočnila prvá pracovná akcia v nemenovanej jaskyni z pracovným názvom „Partizánska „ Za vstupnom sieňou sa prekopávala nízka plazivka , hlina stmelená koreňmi stromov. V jaskyni sa pravidelne vyskytovali dva jedince podkovára. Počas nasledujúcich 4 pracovných akcii sa v jaskyni postúpilo cca 8 m , nájdený zub jaskynného medveďa, ktorý skúma Andrej Bendík.
Ďalej sa uskutočnila dvojdňová akcia pri jaskyni Chlm v ústi Necpalskej doliny. Akcia bola výborne zabezpečená od elektrocentrály až po záhradné posedenie. Rozširovalo sa dno priepasti, materiál sa cez kladku vynášal von. Puklina sa však vykliňuje a po zvážení sa bude pracovať v južnej vetve ako v roku 2004.
V máji 21.-22.05.2010 sa uskutočnila v dvojici Ľubomír Ballo a Ján Šparec poznávacia cesta do Rakúskych vápencových RaxAlpe, krasová planina z množstvom krasových jám a troškou lezenia na via ferratách.
Priebežne bolo uskutočnených 11 povrchových akcii v lokalitách Veľkej a Malej Fatry. Dominoval Borišov a okolie hrebeňa na Šoproň a Javorinu, ďalej Tlstá, Bágľov Kopec, Ostredok. Návštevy vchodov rozsadlinových priepasti Morňa, B-2 , B-3 , Vrátna dolinka v Gaderi, Kozia skala , Suchý vrch a Veľký Kriváň v Malej Fatre.
V ústi Dedošovej doliny v Gaderskej doline, exkurzná návšteva jaskýň Dedošová a Puklinová+ akcia Bágľov kopec a zostup do Selenca pozdĺž bývalej lesníckej lanovky na ťažbu dreva. V blízkosti poľovníckej chatky Hubná, v bližšie nemenovanej jaskyni nájdené zvyšky keramiky.
V minulom roku sa skupina zamerala na Jasenskú dolinu, kde je komplikovaná geologická stavba. Aktívnym prístupom sa podarilo objaviť jaskyňu Tisové 1, prepadlisko Tisové 2, ďalej lokalizovať vchod jaskyne zasypaný pri stavbe cesty a v neposlednom rade jaskyňa Žlebiny. Ďalej bolo v Madačovskej dolinke, nachádzajúcej sa v Jasenskej doline lokalizované prepadlisko v nadmorskej výške 1131 m.n.m . Na odkrývaní vchodu sa zúčastnili okrem našich členov i členovia JK Strážovské vrchy Jožo Krebeš a vtedajší členovia Miroslav a Pavol Kardošovci.

Pre hroziace nebezpečenstvo padnutia veľkých blokov do výkopu sme pracovisko na čas opustili. Začiatkom roka 2011 sa podarilo odkryť vchod do jaskyne zo silným prievanom, za zúženým miestom je menšia sienka, z ktorej východným smerom klesá 8 m priepasť, ktorá sa v dolnej časti rozširuje. V jaskyni sú neživé sintrové náteky a pekne tvarované pizolity. Pokračovanie jaskyne je priamo pod vchodom v – 10 m hĺbke za zúženým miestom, kde sa bude počas najbližších akcii pracovať. Celkovo táto skupina vykonala 33 pracovných akcii.
V mesiac júl skupina v zložení Pavel Reichel, Ivan Hauptvógel a Jozef Haráni uskutočnila povrchový prieskum záveru Kantorskej doliny. Ďalej Pavel Reichel v posledný augustový týždeň uskutočnil povrchový prieskum severozápadnej strany Veľkej Fatry od Kantorskej doliny až po Kraľoviansky meander. V predposledný októbrový víkend Pavel Reichel a Jozef Haráni uskutočnili povrchový prieskum východnej strany Lučanskej Malej Fatry na ľavom brehu Váhu od Domašínskeho meandru po Dubnú skalu. Celkovo Pavel Reichel zorganizoval 7 prieskumných akcií.
Ďalšia skupina v zložení Milan Brandejský a Ľudovít Varecha uskutočnila začiatkom leta akciu – premeranie ponoru Flochová v Čremošnianskej doline v Kremnických vrchoch. Potom Ľudovít Varecha uskutočnil v tomto ponore ešte ďalšie dve akcie . Spolu sú to 3 akcie.
Súčasťou nášho klubu sú samozrejme aj členovia Speleoklubu Malá Fatra. V tejto početnej skupine sa uskutočnilo spolu 80 pracovných a prieskumných akcií.
Rok 2010 bol definitívne uzavretý a vyhodnotený na výročnej členskej schôdzi, konanej 04.02.2010 v malej zasadačke SNM v Martine s následným programom. Po zahájení so slávnostným prípitkom boli prečítané správy o činnosti, hospodárení a plán práce na rok 2011. Bol ohlásený definitívny prestup štyroch členov OS Veľká Fatra /Milan Brandejský, Ján Agricola, Ing. Marián Bukovský a Ľudovít Varecha/ do JK SPELEO TURIEC. Bolo potvrdené vydanie ročenky Jaskyniar 2010 a členovia boli informovaní o stretnutí jaskyniarskych skupín 01.02.2011 v sídle SSJ v Liptovskom Mikuláši. Stretnutie zvolal KÚ ŽP Žilina, kde oznámil definitívne ukončenie spoločnej výnimky 6 jaskyniarskych skupín v žilinskom kraji. Na tomto stretnutí bol všetkými zúčastnenými stranami dohodnutý a odsúhlasený presný postup na vybavenie prípadného vydania novej spoločnej výnimky. Ku koncu schôdze boli vybraté členské príspevky na rok 2011. Na záver bola bohatá diskusia spojená s premietaním a výbornou kapustnicou.
Ďakujem všetkým členom nášho JK ST za činnosť, ktorú ste v prvom roku nášho oficiálneho pôsobenia vykonali v turčianskom krase a jaskyniach. Verím, že v budúcich rokoch sa naša prieskumná a objaviteľská činnosť zintenzívni a rozšíri aj medzi ostatných členov. V novom roku Vám všetkým želám veľa úspechov, vytrvalosti a jaskyniarskeho šťastia.

Ďakujem
spracoval predseda JK SPELEO TURIEC Jozef Haráni
Vo Vrútkach 05.02.2011
 
 
Správa o činnosti jaskyniarskeho klubu SPELEO TURIEC v roku 2011