Správa o činnosti jaskyniarskeho klubu SPELEO Turiec v roku 2012

Členovia JK ST zorganizovali v roku 2012 celkove 86 pracovných a povrchových prieskumných akcií.

Činnosť klubu sa už tradične skladala z viacerých smerov jednotlivých skupín. V tomto roku sa záver Došnej doliny v Belianskej doline s lokalitou Havranej jaskyne dostal na okraj záujmu klubu. V tejto jaskyni sme za minulý rok absolvovali 5 akcií, z toho 4 akcie boli kontrolné a meracie. Z pôvodnej dĺžky 13 m sa po poslednom domeraní v dvoch smeroch 29. 2. jej dĺžka ustálila na 68,8 m, hĺbka je 7,9 m. Posledná kontrolná akcia sa uskutočnila v novembri 2012 a bola zameraná hlavne na vyčistenie jaskyne od opadaných stropných častí, ktoré vymrzli ešte minulú zimu. Nosnou lokalitou sa vďaka iniciatíve dvojice Jano Šparec a Miro Kardoš stala jaskyňa Žiarna 3, v ktorej sa za minulý rok uskutočnilo spolu 15 pracovných akcií. Na prvej vážnej akcii 19. 4. sa chlapcom podaril husársky kúsok. Prekopali sa do Peniažtekového dómu, ktorý bol len úvodom do ďalších pokračovaní. Z pôvodnej dĺžky 25 m, zameraných v roku 1973 A. Droppom, sa jaskyňa predĺžila na úctyhodných 145,5 m s hĺbkou 7,8 m (kompletne zamerané). V jej tesnej blízkosti sa na perspektívnych miestach začali odkopávať Sonda pri ohnisku a Južná sonda. Obe sa s veľkou pravdepodobnosťou v budúcnosti spoja s „matkou“ – Žiarnou 3. Zatiaľ dosiahla prvá z nich po zameraní dĺžku 24 m a druhá 10 m.

Ďalej sa uskutočnili pracovné akcie v Tisovom, v Puklinovej jaskyni v Gaderskej do- line, v jaskyni Chlm v Necpalskej doline, v jaskyniach Hundračka a Jazvečí hrad v Žiarnej doline. Prieskumné akcie sa uskutočnili v Žiarnej doline a Belianskej doline. Druhý júnový víkend sa konala dvojdňová chatová akcia v doline Rybô, bočnej dolinke Belianskej doliny. Okrem zábavy a perfektnej kapustnice sa uskutočnili prieskumné akcie do jaskýň Javorina, Medvedia a Žiarna 3.

Tretí júnový víkend na základe poskytnutých indícií uskutočnila prieskumnú akciu v okolí Suchého vrchu neďaleko Ostredku vo Veľkej Fatre dvojica Haráni, Hanula. Po dôkladnom prieskume našli vchod do Jaskyne pod Suchým vrchom. Nachádza sa severovýchodne, asi 100 výškových metrov pod vrcholom Suchého vrchu a jej dĺžka je cca 20 m. Zatiaľ nevieme, či jaskyňa je alebo nie je oficiálne evidovaná.

Roku 2012 naďalej pokračovali v jaskyniach aj vedecké a odborné práce z oblasti paleon- tológie a geológie pod vedením A. Bendíka. Uskutočnili sa 3 pracovné akcie v jaskyni Muráň 1, kde boli odobraté osteologické zvyš- ky medveďa jaskynného. Po laboratórnom ošetrení a determinovaní boli uložené v SNM v Martine.

Na podnet členov OS Veľká Fatra sa uskutočnili dva terénne výskumy v jaskyni Došná 7. Akcie sa uskutočnili s cieľom zberu osteologic- kého materiálu z výkopu. Išlo o lebku, sánky a kosti končatín medveďa hnedého. Zo závalového sedimentu boli odobraté vzorky malých kostí, ktoré určil J. Obuch (BZ UK Blatnica) ako kosti ryšavky žltohrdlej, krta podzem- ného, uchane čiernej, salamandry škvrnitej a juvenilných spevavcov. Kosti boli laboratórne ošetrené a determinované a sú uložené v SNM v Martine.

Osobitne sa A. Bendík venoval zameraniu banských podzemných diel v Turci. Spoločne s Ľ. Varechom bola zameraná štôlňa v Trebos- tove (dĺžka hlavného ťahu je 60 m, celková dĺž- ka štôlne 78 m) a s M. Brežným štôlňa v doline Hoskora za Jánošíkovom (celková dĺžka 6,5 m). Dňa 23. 3. A. Bendík uskutočnil povrchový, geologický a speleologický prieskum širšej oblasti extravilánu obce Polerieka v doline Sokol, vrcholu Sokol a Žiar.

Skupina okolo Paľa Pokrievku ml. od- pracovala za rok 2012 celkovo 42 akcií. Aj v tomto roku sa venovali najviac prieskumu masívu Tlstej v Blatnickom krase. Najviac pracovných akcií venovali prieskumu v ob- lasti Muráňa. V jaskyni M-1 pracovali na prekonaní závalu. Zával prekonali a podarilo sa im objaviť pokračovanie jaskyne. Z pôvodných 10 m dosiahla dĺžka priestorov 57 m, ktoré aj zamerali. Zároveň zamerali povrchovú situáciu medzi priepasťou Nezábudka, Priepasťou v stene a samotnou jaskyňou M-1. Z mapy a z meraní tektonických porúch na lokalitách vyplýva, že jaskyne vznikli na jednej tektonickej poruche. Na základe toho sa predpokladá ich súvis.

Ku koncu roka začali pracovať v Priepasti pod Ostrou na odkrývaní dna v mieste, kde odteká voda. Zdanlivo beznádejné miesto sa po odťažení väčšieho množstva materiálu ukazuje ako perspektívne. Hĺbka priepasti je v súčasnosti 53 m, čiže jej dĺžka a zároveň hĺbka sa posunula o 3 m. Popri prácach v priepasti začali pracovať aj na novej lokalite, ktorú objavili neďaleko poľovníckeho zrubu na Vôdkach. Jaskyňu nazvali Fialová jaskyňa, dosahuje dĺžku 8 m.

Ďalej skupina pokračovala v povrchovom prieskume. V zimných mesiacoch počas silného ochladenia, keď teplota dosahovala –18 °C, sa im podarilo lokalizovať prievan vo vrcholových častiach Tlstej. Ide o dve miesta v nadmorskej výške okolo 1200 m, vzdialené od seba asi 50 – 70 m. Niekoľko akcií venovali aj jaskyni NT-5, čo je najvyššie položená jaskyňa v masíve Tlstej.

Okrem akcií v Blatnickom krase pracovali aj v Belianskom krase. Tu sa zúčastnili na pra- covných akciách v Havranej jaskyni a Žiarnej 3. V spolupráci so Speleoklubom Malá Fatra pomáhali pri prieskume Žiarnej 4. V Jánskej doline sa už tradične zúčastnili pracovných akcií a pomáhali v Novej Stanišovskej jaskyni a Jaskyni zlomísk. V Červených vrchoch pokra- čovali v prieskume poľskej priepasti Studnia w Kazalnicy. Zúčastnili sa prieskumno-poznávacej cesty do Kosova, Albánska a Čiernej Hory. Spolupracovali pri prieskume Slovačky jamy na Karadžici v Macedónsku. Hĺbka jaskyne pritom presiahla –600 m.

Naši členovia sa zúčastnili aj na 53. jaskyniarskom týždni v Zakopanom.

V roku 2012 sme celkove v jaskyniach objavili 232,5 m a zamerali 236,5 m, v banských štôlňach sa zameralo 84,5 m.

Ďakujem všetkým členom JK ST za činnosť, ktorú roku 2012 vykonali v turčianskom krase a jaskyniach a zároveň im do roku 2013 prajem veľa úspechov pri ďalších objavoch krasu Turca.

Jozef Haráni, predseda JK