Správa o činnosti jaskyniarskeho klubu SPELEO Turiec v roku 2013

Klubový rok 2013 sa niesol hlavne v znamení 54. jaskyniarskeho týždňa, o usporiadanie o ktorého nás požiadalo vedenie SSS.


Zorganizovania tohto celoslovenského podujatia sme sa úspešne zhostili v priestoroch autokempingu Blatnica.

Ďalej členovia JK ST zorganizovali počas roka celkove 86 pracovných a povrchových prieskumných akcií. Činnosť klubu sa ako každoročne skladala z viacerých smerov jed- notlivých skupín.

Roku 2013 naďalej pokračovali v jaskyniach aj vedecké a odborné práce z oblasti paleontológie a geológie pod vedením A. Bendíka. V jaskyni M-1 (3 pracovné akcie) sa odobrali osteologické zvyšky medveďa jaskynného (do- teraz nájdených viac ako 500 ks kostí). Boli laboratórne ošetrené a determinované a sú uložené v SNM v Martine.

V lokalite Žiarna jaskyňa 3 sa stále pokračovalo najmä vo dvojici Jano Šparec a Miro Kardoš. Pracovné akcie boli zamerané hlavne na prepojenie Južnej sondy. V jaskyni sa uskutočnilo od januára do začiatku apríla 7 pracovných akcií a koncom roka jedna akcia. V Medvedej jaskyni sa konalo spolu 6 pracovných akcií v zložení Šparec, Hanula, Kardoš, Miko, Ballo a Bukovský ml., a to s cieľom jej prepojenia s jaskyňou Javorina, ako aj v rámci príprav na JT. Prieskumné akcie ako súčasť príprav na JT sa uskutočnili ešte po jednej v Žiarnej jaskyni 2, Perlovej jaskyni, jaskyni Javorina, Suchej jaskyni 1 a Suchej jaskyni 2, spolu 5 akcií. Na jeseň sa uskutočnila jedna pracovná akcia v Ľadovej priepasti na Štrochoch a jedna povrchová akcia na Malcove.

Dvojica Varecha a Farský uskutočnila jednu povrchovú akciu pri prieskume vo- dopádov a štôlní v oblasti Mlynskej doliny pod Martinskými hoľami. Ján Farský urobil filmové reportáže z 54. JT a prieskumu Mlynskej doliny, ako aj dva články s fotografiami z JT. Všetko je umiestnené na portáli regionportal.sk.

Skupina okolo Paľa Pokrievku ml. mala v roku 2013 celkovo 68 akcií. Opäť sa ich najviac týkalo prieskumu v masíve Tlstej. V prvej polovici roka sa venovali prieskumu jaskyne M-1. Po objavení siene Medvedí cintorín sa najprv pokúsili nájsť pokračovanie pod východnou stenou tejto siene, čo je hlavný smer do masívu. Vykopali tu sondu hlbokú viac než 4 m, sonda však nepriniesla očakávaný výsledok. Svoj záujem presunuli do komína v strope nad sondou. Po rozšírení úžiny a zhodení závalu sa podarilo preniknúť do klesajúceho meandra. Jaskyňa sa priblížila v pôdoryse pod Priepasť v stene. Celkovo v jaskyni postúpili o 15 m s perspektívou ďalšieho postupu. Začali pracovať aj na lokalite Priepasť v stene, ktorá je vytvorená na tej istej tektonickej poruche ako jaskyňa M-1.

V druhej polovici roka zaregistrovali novú jaskyňu, ktorú pomenovali Tajná túžba. Na základe výskytu terra rossy na tejto lokalite začali výkopové práce na jej konci. Po troch akciách sa podarilo preniknúť do nových priestorov. Tie však nie sú výnimočné svojimi rozmermi, ale unikátnou kryštálovou výzdobou. Steny sienky z veľkej časti pokrýva veľké množstvo kryštálov kalcitu s veľkosťou od 1 do 5 cm, ojedinele aj viac. Jaskyňa je na konci uzavretá zaneseným sifónom, za ktorým je predpoklad ďalšieho pokračovania. Momentálne jaskyňa dosahuje dĺžku 20 m.

V rámci povrchového prieskumu v zimných mesiacoch skontrolovali vytopené miesta pod vrcholom Tlstej. Z dvoch nádejných miest bolo však vytopené len jedno. Ostatné povrchovoprieskumné akcie prebehli v Ľubenej a Hubnej dolinke, Konskom dole a na južných svahoch Ostrej. V Hubnej dolinke sa podarilo preniknúť do krátkej, 4-metrovej jaskyne bez ďalšieho pokračovania. V stenách na južných svahoch Ostrej sa podarilo lokali- zovať novú jaskyňu fluviokrasového pôvodu. Táto lokalita je ďalším dôkazom o skrasovatení masívu. Jaskyňa pokračuje smerom do masívu úzkou, neprieleznou chodbou bez prievanu. Nazvali ju Šípková Ruženka, do- sahuje dĺžku okolo 10 metrov. V Mažarnej jaskyni skontrolovali koniec jaskyne, odkiaľ priteká voda, no miesto sa javí ako neperspek- tívne. Voda vyteká z pukliny širokej niekoľko cm. Zdrojom vody je pravdepodobne len žľab nad jaskyňou. V Priepasti pod Ostrou pokračovali v sondážnych prácach na jej dne. Na uľahčenie presunu cez jaskyňu osadili na exponovanom mieste stúpačky. Nad sondou na dne osadili kovovú plošinu, ktorá uľahčuje transport materiálu. Sonda dosahuje momentálne hĺbku 4 m.

V Belianskom krase sa zúčastnili spolu so Speleoklubom Malá Fatra na prácach v Žiar- nej jaskyni 4 a pracovali aj v Žiarnej 3. Koncom roka začali pracovať na lokalite Jaskyňa so závalom. Spolu s Petrom Holúbekom zamerali vchody jaskýň v Sokole neďaleko Slovenského Pravna a Ondrášovských skalách. V rámci príprav na JT navštívili Perlovú jaskyňu, jaskyňu Javorina, Medvediu jaskyňu a Žiarnu jaskyňu 2.

V krasových oblastiach mimo územia Turca sa zúčastnili na viacerých pracovných akciách. V Červených vrchoch pracovali v Medvedej jaskyni a z poľskej strany v Novej Goričkovej. V Demänovskej doline sa zúčastnili na pracovných akciách v Pustej jaskyni. V Jánskej doline v masíve Ohnišťa pracovali v priepasti Havran. Navštívili Starý hrad a pomohli pri prieskume Poľovníc- kej jaskyne. Exkurzne navštívili Malužinskú jaskyňu (Nízke Tatry), Rudické propadání a Sloupsko-šošůvské jeskyně v Moravskom krase a hydrotermálny kras pod Budapešťou. Okrem toho sa tradične zúčastnili na expedícii do Macedónska.

Na domácich lokalitách objavili 45 m nových priestorov; to je vlastne aj celoklubový výsledok, čo sa týka objavených metrov za rok 2013.

Ďakujem všetkým členom JK ST za činnosť v roku 2013 a zároveň im prajem veľa úspechov pri ďalšom pôsobení v krase Turčianskej záhradky.

Jozef Haráni, predseda JK