Správa o činnosti jaskyniarskeho klubu SPELEO Turiec v roku 2015

Členovia JK ST v roku 2014 uskutočnili celkovo 41 pracovných akcií. Práca bola zameraná tak ako predchádzajúce roky predovšetkým na Beliansky a Blatnický kras Veľkej Fatry.

V Belianskom krase pokračovali
práce v Jaskyni so závalom (Chliev).
Na konci jaskyne sme sa sústredili na čistenie a prehlbovanie priepasti. Na dne nás zastavili v postupe veľké bloky a zrejme sme stratili správny smer. Priepasť v spodnej časti nie je kopaná na plný profil. Pre overenie správneho smeru je nutné odťažiť sediment v plnom profile.V ďalšom postupe nás zastavila úžina široká sotva 30 × 20 cm, vyplnená hlinou a sintrovými platňami. Postup je tu možný len po náročných sondážnych prácach. Jaskyňa je fluviokrasového pôvodu a má dĺžku 7 m. V sonde nad zvážnicou sme zatiaľ postúpili 4 m. Chodba nie je vyplnená na plný profil, ale je neprielezná, na lokalite je prievan. Pod stropom je voľných 10 – 15 cm. Jaskyňa je fluviokrasového pôvodu a zrejme ide o starý ponor.
V Žiarnej dolinke sme pomáhali SpeleoklubuMalá Fatra pri prieskume Žiarnej jaskyne 4.

Suchej jaskyni 1 sme zamerali objavy v Kaňone, o ktorých sme informovali v správe o činnosti za rok 2014. Spolupracovali sme so správou NP Veľká Fatra pri monitorovaní zimujúcich netopierov v Suchej jaskyni 1, Perlovej jaskyni a jaskyni Javorina.

Uskutočnili sme povrchový prieskum na Malcove. Podarilo sa nám zaregistrovať dve nové lokality, na ktorých sme začali aj pracovať. V sonde s pracovným názvom Korán sme postupne vyčistili vstupnú rúrovitú chodbu, ktorá vyústila do menšej sienky.

V Blatnickom krase pokračoval prieskum masívu Tlstej a Ostrej. V Priepasti pod Ostrou sme osadili dva rumpály na ťahanie materiálu. Prvý je umiestnený na začiatku horizontálnej chodby a uľahčuje transport materiálu po strmej lanovke od ústia vykopanej priepasti. Druhý sme umiestnili nad ústie vykopanej priepasti. Montáž rumpálov výrazne uľahčila transport materiálu z dna. Na bežnej akcii sa tak bez problémov vytiahlo 100 vedier. Hĺbka vykopanej sondy postupne dosiahla takmer 5 metrov, pričom sa na dne objavila diera. Po rozšírení sa nám podarilo postúpiť do ďalšieho po- kračovania. Priestor sme nazvali Novembrová sien- ka. V ďalšom postupe nás zastavil zával. Hĺbka priepasti sa blíži k méte 60 m.

Na Muráni pokračovali sondážne práce v meandri v komíne. Problém je však so vzdu- chom. Na čelbe sa pre nedostatok vzduchu nedá pracovať už po dvoch hodinách. Máme v pláne umiestiť tu ventilátor a hadicu na zabezpečenie vetrania. Na lokalite by bolo vhodné otvoriť horný vchod. Výdreva vo vstupnej objavnej chodbe začína hniť a je len otázkou času, kedy sa vchod zavalí.

Krkavčej jaskyni pod vrcholom Tlstej sme overovali možné pokračovanie. Po sondážnych prácach sa ukázalo, že jaskyňa je bez ďalšieho možného pokračovania. Neďaleko tejto lokality sme pokračovali v kopaní Sondy vo výduchu. Sonda sa začala kopať v sutinovom svahu. V hĺbke dva metre sa nám podarilo naraziť na pevnú skalu, popri ktorej sa dalo zo- stupovať kolmo dolu. Na zabezpečenie sondy sa použilo paženie z karisiete. Postupne sonda dosiahla od najvyššieho bodu výkopu hĺbku 6 m. Práce sú momentálne pozastavené a čakáme na zimné podmienky, aby sme overili, či prievan nevychádzal len zo sutinoviska.

Ľubenej dolinke sme zlanili do výrazného otvoru v stene, o ktorom nás informoval Janko Obuch. Na tejto akcií sa podarilo zároveň zaregistrovať novú, Ľubenú jaskyňu s perspektívnou úžinou na konci. Po rozšírení úžiny jaskyňa pokračuje sienkou s bohatou výzdobou. Pokračovanie uzatvára zasintrovaný zával. Ľubená jaskyňa dosiahla dĺžku 25 m. Zároveň sme zaregistrovali v Ľubenej dolinke ďalšie tri lokality, kde je nutné overiť sondážnymi prácami možné pokračovanie.

V rámci spolupráce s inými klubmi sme sa zúčastnili čerpania Občasnej vyvieračky v Červených vrchoch a prieskumu jaskýň Medzivršie a Jas- kyňa na Rúbani na Mojtíne. Zúčastnili sme sa Jaskyniarskeho týždňa SSS vo Varíne v Malej Fatre a Speleomítingu SSS vo Svite.

Traja členovia nášho klubu sa stali členmi dobrovoľnej jaskynnej záchrannej služby. Dvaja členovia exkurzne navštívili Krížnu jamu v Slovinsku. Niekoľkí členovia exkurzne navštívili jaskyne Moravského krasu.

V spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine sme zorganizovali výstavu Jaskyne a jaskyniari, ktorú navštívilo viac než 4-tisíc návštevníkov.

Pavol Pokrievka ml., podpredseda JK