Správa o činnosti jaskyniarskeho klubu SPELEO Turiec v roku 2016

Členovia klubu v roku 2016 usku- točnili57pracovnýchakcií.Celko- vo objavili doma 231 m priestorov, z toho sa zameralo 163 m.

MaláFatra

Začiatkom roka sme venovali najväčšie úsilie otváraniu novej sondy na Dubnej skale. Na základe výskytu úlomkov z jaskynných stien sme v sutinovom svahu vyhĺbili sondu. V sutine sme čoskoro narazili na pevnú skalnú stenu, pod ktorou sa objavil otvor. Pre značne nebezpečný svah sme museli vykopanú sondu zabezpečiť proti zasypaniu. Po skúsenostiach s provizórnymi zabezpečeniami sme sa rozhodli hneď zabezpečiť sondu „nafurt“; s odstupom času je zväčša problém prerábať a opravovať poškodené staré výdrevy.

Na lokalitu sme doviezli železné L-profily, z ktorých sme pozvárali konštrukciu. Na túto kostru sme následne navarili karisiete. Voľný priestor medzi svahom a konštrukciou sme vyplnili kamením. Vstupný priestor za objaveným otvorom bol čiastočne voľný, v ďalšom postupe nás však zastavil nános nekrasového sedimentu. Po zahĺbení vstupného priestoru sme narazili na úzky zanesený meander, smerujúci priamo do masívu. Keďže meander bol úzky, rozhodli sme sa zahĺbiť do podložného ílovitého sedimentu. V tvrdých íloch sme postúpili 3 m pozdĺž svahu. Strop vo výkope sa prudko dvíhal, pričom sme nenarazili na dno ani bočné steny. Keď sme už kopali takmer na „stojáka“, uvedomili sme si, že sme sa vkopali do podložných ílov. Postup vo výkope sme zastavili a vrátili sme sa k úzkemu meandru, ktorým sa dá postupovať priamo do masívu. Podľa zloženia sedimentu v meandri predpokladáme jeho pôvod z vôd Chrapového potoka, tečúceho z kryštalinika.

Januárové mrazy sme využili na prieskum južných svahov Veľkého Kriváňa (1709 m n. m.), kde predpokladáme zbernú oblasť vôd Jaskyne nad vyvieračkou. Lokalizovali sme tu dve nové lokality. Prvá má dĺžku 3 m a smeruje strmo dole v smere vrstiev vápencov. Je tu slabší prievan a postup ďalej uzatvára zúženie a zával. Druhá lokalita je dlhá 5 m. Za úzkym nenápadným vchodom sa nachádza pomerne rozmerná sienka. Ďalšie pokračovanie uzatvára zanesenie v plnom profile.

Veľká Fatra

Belianska dolina. V krase Belianskej doliny sme pokračovali v prieskume dolinky Malcov. V jaskyni Horný Malcov sa podarilo prekonať zával a objaviť voľné pokračovanie. Za závalom pokračuje jaskyňa strmo hore 15 m. Tu sa nachádza vrch závalu, za ktorým jaskyňa začína klesať dole. Ďalší postup uzatvára zával s prievanom. Jaskyňa sa správa ako spodný vchod. V blízkosti jaskyne sme na žiadne vytopené miesto nenarazili, čo môže naznačovať rozsiahlejšie pokračovanie. Celkovo sa jaskyňa predĺžila o viac než 20 m.

V Žiarnej dolinke sme otvorili novú sondu s názvom Motyčková. Zatiaľ dosahuje dĺžku 8 m. Na niekoľkých akciách sme pomáhali pri prieskume jaskyne Žiarna 4.

V Perlovej jaskyni sme v plazivkách v sieni Križovatka lokalizovali prievan už v decembri 2014. Prievan vychádzal z jednej odbočky smerom von z masívu. K prieskumu sme sa však dostali až v tomto roku. Hneď na prvej akcii sme prekopali zanesené zníženie a dostali sme sa do voľného pokračovania s dĺžkou viac než 50 m. Na nasledujúcich akciách sa nám podarilo opätovne postúpiť ďalej. Celkovo sme objavili 108 m priestorov, ktoré sme aj zamerali. Ďalší postup predpokladáme po rozšírení klesajúcej úžiny s prievanom. Nové priestory sú bohaté na sintrovú výzdobu. Nachádza sa tu niekoľko jazierok, najväčšie je hlboké 1,5 m a široké 2 m.

Prelová jaskyna – Jazerná chodba

Preskúmali sme dolinku Bálov, pričom sme nelokalizovali žiadnu novú lokalitu. Spolupracovali sme pri počítaní netopierov so Správou národného parku Veľká Fatra v Suchej jaskyni 1 a v jaskyni Javorina.

Blatnický kras. Po tom, ako sme v Priepasti pod Ostrou objavili Novembrovú sienku, nebolo celkom jasné, ktorým smerom postupovať. Na najnižšom mieste bolo dno vyplnené bah- nom bez prievanu. Prievan sa nám za úzkym vstupom do sienky strácal. V južnej časti sienky uzatváral pokračovanie zával. Po odstránení menšieho závalu sa pred nami ukázala úzka puklina s prievanom. Prekonaním úžiny sme sa dostali do 4 m dlhého horizontu. Postupne sme sa dostali k ďalšej úžine, za ktorou sme objavili ďalšiu sienku s voľným pokračovaním kolmo dolu. Na dne priepastky sa jaskyňa rozdelila na dve časti. Smerom dole je pokračovanie zavalené balvanmi, ale bez prievanu. Prievan sa objavil v druhej, horizontálnej časti. Rozšírením úžiny s prievanom sme postúpili ďalej o niekoľko metrov, kde nás v postupe zatiaľ zastavila strmo klesajúca úžina s prievanom. Celkovo sme objavili 25 m priestorov, pričom hĺbka jaskyne dosahuje takmer 70 m. Pokračovali sme aj v povrchovom prieskume Tlstej.

Andrej Bendík zabezpečoval odborný paleontologický výskum vo Veľkej Fatre. Vykonal fotodokumentáciu historických nápisov v jaskyni Lôm, ich zakreslenie a spôsob zakreslenia a vykonal výkopové práce v jaskynných sedimentoch, uskutočnil sondovanie v možných častiach postupu (článok bude publikovaný v pripravovanom zborníku SNM Kmetianum XIV, 2017). V jaskyni M-1 odkopával vstupný zával a odoberal nájdené kostrové zvyšky. Uskutočnil povrchové výskumy v závere ľavého brehu potoka v Gaderskej doline, časti Piesky, časť Úloh, v doline Vlkanová (Selenec), na začiatku Dedošovej doliny v oblasti Salaš, Plavá a Dedošová, pričom vykonal zameranie novoobjavených jaskýň (jaskyne Salaš 1, dĺžka 9 m; Salaš 2, dĺžka 13,5 m) a vyhotovil fotodokumentáciu abiotických javov danej ob- lasti (budú publikované v časopise Jaskyne a hory2016). Vykonal prieskum jaskyne Horná Túfna v Túfnej doline s cieľom zhodnotiť perspektívu možného výskumu. V Gaderskej doline bola zameraná nová Jaskyňa Vojena Ložeka s dĺžkou 17,5 m (článok bude publikovaný v pripravovanom zb. SNM Kmetianum XIV, 2017). Vykonal sa povrchový prieskum v okolí obce Podhradie, v Hlavnej doline, doline Šindeľná a v oblasti kóty Viecha, kde bola zameraná dosiaľ neevidovaná jaskyňa (Jaskyňa pod Viechou, dĺžka 15 m). Bola vykonaná obhliadka jaskyne Remová vo východnom svahu Plešovice na zistenie skutkového stavu zachovania historických nápisov zo 17. storočia.

Zahraničie

Tradične sme spolupracovali pri prieskume Slovačky jamy na Karadžici v Macedónsku. Tu sa nám po prekonaní polosifónu v hĺbke okolo 500 m podarilo objaviť novú vetvu. Preskúmali sme okolo 500 m chodieb s ďalším voľným pokračovaním. Exkurzne sme navštívili jaskyne v Budapešti. Dvaja členovia navštívili jaskyňu Sura Mare v Rumunsku. Jeden člen aktívne pôsobí v Slovinsku v jaskyniarskom klube Železničar.

Iná činnosť

Traja členovia klubu aktívne pôsobia v dobrovoľnej jaskynnej záchrannej službe. Pre moravských jaskyniarov z klubu Topas sme pripravili víkendovú exkurziu vo Veľkej Fatre. Podieľali sme sa na podujatí Turčianske medobranie a vodosláva, ktoré sa uskutočnilo v Necpaloch.

Pavol Pokrievka ml., predseda JK